دسته‌بندی نشده

صفحه اصلی|دسته‌بندی نشده

10 اصل بی نظیر رهبری که مخرج مشترک تمامی صنایع و حرفه ها است

از وقتی که بیشترین زمانم را به ارشدترین مباحث رهبری اختصاص داده ام، از بین کسانی که برای توسعه رهبری سازمانشان برای مشاوره به نزدم مراجعه نمودند، خارج از نوع صنعت و کاری که انجام می دهند و تعداد پرسنلی که برای آن ها کار می کنند، 10 اصل رهبری زیر برای تمام آن ها

Go to Top