رهبری و مدیریت آقای الفبا

پیشتاز و متمایز در ارائه خدمات راهبردی رهبری و مدیریت و توسعه سرمایه انسانی در کشور

گروه مشاوران رهبری و مدیریت و مطالعات راهبردی آقای الفبا تحت نام شرکت تدبیر ریتون با مسئولیت محدود با ایده سازمان مشاوره مدیریت تمام خدمت (Full Service) به عنوان یکی از  تخصصی ترین شرکت ها در زمینه رهبری و مدیریت، بازوی مطالعه، پژوهش، آموزش و توسعه سرمایه انسانی فعالیت خود را آغاز نمود.

طراحی، برنامه ریزی، ایجاد و عملیاتی کردن راهبردهای مدیریتی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط به سازمان‏ها، نهادها، شرکت‏ها و مؤسسات و همچنین مشارکت با آنها در طرح‏ ها و فعالیت‏ های مرتبط، از دیگر مأموریت های گروه مشاوران آقای الفبا است.

انجام مطالعات، پژوهش ‏های راهبردی و آینده پژوهشی در حوزه ‏های مختلف اقتصاد بین الملل، مالی و سرمایه گذاری، خط مشی گذاری عمومی و …

طراحی ساختار و سیستم ‏ها، تهیه طرح‏ های تجاری، روش ‏های تأمین مالی، تهیه گزارش های امکان سنجی و مطالعات بازار

مطالعه، انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیت‏ های اقتصادی و عملیاتی کردن آن ها از طریق ادغام، مجزا سازی و خروج

برگزاری سمینارهای جامع مدیریت کاربردی به منظور ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت مدیران در راستای پرورش مدیران حرفه ای و در تراز جهانی

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه ‏های تخصصی مربوط به موضوع فعالیت همراه با ارائه آخرین پژوهش ‏های عملی و کاربردی روزآمد در داخل و خارج از کشور

ارائه طرح ‏های راهبردی به منظور توانمندسازی و ارتقای بهره ‏وری سازمانی

ماموریت ها

برخی از پروژه های قابل اجرا توسط گروه مشاوران آقای الفبا عبارتند از:

1. ارائه طرح ‏های راهبردی به منظور توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای بهره ‏وری سازمانی

2. اجرای پروژه های مشاوره مدیریت در حوزه های مدیریت دانش، بازرگانی بین الملل و صادرات، سرمایه گذاری، هوشمندسازی و توسعه کسب و کار، عارضه یابی سازمانی، برنامه ‏ریز‏ی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و فروش، تعالی سازمانی، پیاده سازی استاندارد و اخذ گواهینامه و …

3. اجرای پروژه های ارزیابی تخصصی صلاحیت حرفه ای سرمایه انسانی مبتنی بر مدل های شایستگی اختصاصی سازمان و جایگاه شغلی

4. توسعه و توانمندسازی استعدادهای مدیریتی از طریق ورکشاپ و سمینارهای داخلی و خارجی

5. مطالعه، انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیت‏های اقتصادی و عملیاتی کردن آنها از طریق ادغام، مجزا سازی و خروج

6. ارائه خدمات در زمینه طراحی ساختار، سیستم‏ها، تهیه طرح‏های تجاری، روش‏های تأمین مالی، گزارشات امکان سنجی و مطالعات بازار

7. برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کاربردی به منظور ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت مدیران و سرمایه انسانی در راستای تربیت و پرورش مدیران تراز جهانی و حرفه‎‏ای

گروه مشاوران رهبری و مدیریت آقای الفبا، هم اکنون در سه فعالیت زیر تمرکز تخصصی دارد:

  • ارزیابی مراکز و توسعه سرمایه انسانی
  • ممیزی و مطالعات راهبردی متناسب با سازمان ها
  • مشاوره رهبری و مدیریتی مراکز سنتی و مراکز رو به رشد و استارت آپ ها