رهبری و مدیریت

هرچیزی را رهبری است

امام صادق (ع) درباره رهبری فرمودند:

ای هشام برای هر چیز رهبری است و رهبری عقل، اندیشیدن و رهبری اندیشیدن خاموشی است و برای هر چیز، مرکبی است و مرکب عقل، تواضع و فروتنی است. برای نادانی تو همین بس که مرتکب کاری شوی که از آن نهی شده ای.

رهبری بر سه عنصر زیر استوار است

جان سی ماکسول

رهبری و آموزش آن در سازمان بازگشت 500 درصد سرمایه را تضمین می نماید.

تازه های آقای الفبا

هر هفته با یک مقاله تازه و جدید در باب رهبری و مدیریت در خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود.

به جمع 15K فالور اینستاگرام ما بپیوندید!

پیوستن به ما