رهبری و مدیریت آقای الفبا | بنیانگذار تفکر خاکستری و سبک رهبری خاکستری2021-01-27T07:38:28-01:00

رهبری و مدیریت سازمانی

در لحظه موثر باش!

گروه مشاوران رهبری و مدیریت آقای الفبا

گروه مشاوران رهبری و مدیریت سازمانی آقای الفبا، با بهره گیری از متخصصان و مشاوران ارشد، مجموعه جامعی از خدمات مشاوره مدیریت را به مدیران صنایع، سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

جان سی مکسول

رهبری و آموزش آن در سازمان بازگشت 500% سرمایه را تضمین می نماید.

 

Go to Top